Procurement Manager

Location
Bedwas, Caerphilly
Salary
£40,630 - £47,044 per annum, pro rata. Appointment expected at the lower point of the band.
Posted
14 Oct 2021
Closes
07 Nov 2021
Ref
HE0201/695
Specialist Area
Procurement
Job Level
Manager
Sector
Public Sector
CIPS Membership
CIPS member

We have a unique opportunity for an experienced Procurement professional to join HEFCW so that we can continue to get the best value for money through our procurement activity. 

Working alongside the Senior Procurement Manager, you will develop HEFCW’s procurement policies and procedures to take account of new procurement legislation in Wales, the UK and internationally, whilst also supporting staff in their procurement activities and engage with external stakeholders to develop contracts that are fit for purpose.

Working on implementing contracts for the new Commission for Tertiary Education and Research (CTER), HEFCW’s successor body from 2023, you will ensure a smooth transition for existing agreements and implement any new requirements in line with legislation and best practice.

A full or part CIPS qualification is essential for this post, along with some experience of working at a senior level within an organisation.  You will be a team player, who can maintain excellent working relationships with colleagues and external contacts, communicating sometimes complex material clearly and accurately for all audiences.  The ability to work on your own initiative and prioritise tasks effectively is also essential.

This position would be ideally suited as a secondment opportunity.  This is a fixed term role ending on 31 March 2023 and is part time (22.5 hours per week).

The ability to communicate bilingually in Welsh and English is desirable.

For more information and a full job description, please click Apply.

We are committed to promoting a diverse and inclusive workplace and we particularly encourage LGBTQ+ applicants, disabled applicants and those from an ethnic minority background who are currently under-represented at HEFCW.  We operate the disability confident standard and we will be holding a virtual Ask Anything recruitment event open to all applicants, particularly welcoming those from underrepresented backgrounds to take part. Full details of the event are on our website. We are pleased to accept application forms in Welsh and English. 

 

Rheolwr Caffael

Dyma gyfle unigryw i weithiwr proffesiynol profiadol ym maes Caffael ymuno â CCAUC er mwyn inni allu parhau i sicrhau'r gwerth gorau am arian drwy ein gweithgarwch caffael. 

Gan weithio ochr yn ochr â'r Uwch Reolwr Caffael, byddwch yn datblygu polisïau a gweithdrefnau caffael CCAUC i ystyried deddfwriaeth gaffael newydd yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Ar yr un pryd byddwch yn cefnogi staff yn eu gweithgareddau caffael ac yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol i ddatblygu contractau sy'n addas i'r diben.

Gan weithio ar weithredu contractau ar gyfer y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY) newydd, y corff a fydd yn olynu CCAUC o 2023 ymlaen, byddwch yn sicrhau bod cytundebau presennol yn cael eu trosglwyddo ac yn gweithredu unrhyw ofynion newydd yn unol â deddfwriaeth ac arfer gorau.

Mae cymhwyster CIPS llawn neu rannol yn hanfodol ar gyfer y swydd hon, ynghyd â rhywfaint o brofiad o weithio ar lefel uwch o fewn sefydliad.  Byddwch yn aelod da o'r tîm, a all gynnal perthnasoedd gwaith rhagorol â chydweithwyr a chysylltiadau allanol, gan gyfleu deunydd sydd weithiau'n gymhleth yn glir ac yn fanwl gywir wrth bob cynulleidfa. Mae'r gallu i weithio ar eich cymhelliant eich hun ac i drefnu tasgau'n effeithiol yn ôl blaenoriaeth hefyd yn hanfodol.

Byddai'r swydd hon yn ddelfrydol fel secondiad.  Mae'n swydd tymor penodol tan 31 Mawrth 2023.  Swydd rhan amser yw hon (22.5 awr yr wythnos).  

Mae'r gallu i gyfathrebu'n ddwyieithog, yn Gymraeg a Saesneg, yn ddymunol.

Am ragor o wybodaeth a disgrifiad llawn o'r swydd, cliciwch ar Ymgeisio.

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo gweithle amrywiol a chynhwysol ac yn annog ceisiadau'n arbennig gan ymgeiswyr LGBTQ+, ymgeiswyr anabl ac ymgeiswyr o leiafrifoedd ethnig, sydd yn cael eu tangynrychioli yn CCAUC ar hyn o bryd.  Rydym yn gweithredu'r safon hyderus o ran anabledd, a byddwn yn cynnal digwyddiad recriwtio rhithiol Gofynnwch Unrhyw Beth sydd ar agor i bob ymgeisydd, gan groesawu rhai o gefndiroedd tangynrychioledig yn arbennig i gymryd rhan. Ceir manylion llawn y digwyddiad ar ein gwefan. Byddwn yn falch o dderbyn ffurflenni cais yn Gymraeg ac yn Saesneg.