This job has expired

ASSISTANT RELATIONSHIP MANAGER SUPPLY PARTNER

Employer
Caerphilly County Borough Council
Location
CAERPHILLY NEAR TO CARDIFF
Salary
£38,296 – £41,496
Closing date
20 Jun 2023

View more

Specialist Area
Category management
Job Level
Manager
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
CIPS Membership
Non CIPS member

An exciting opportunity has arisen in the Housing Team with the vacancy for an Assistant Relationship Manager.

The Assistant Relationship Manager’s role is to support the Relationship Manager in the effective management of the contract, taking full responsibility in their absence.

The Assistant Relationship Manager will also act as the interface between the Supply Partner and internal colleagues, ensuring continuity of supply of materials in order to complete Housing works (both planned and repairs) in a timely manner.

Focus will be on continuous improvement by ensuring processes and procedures are relevant, making sure value for money for the authority.

It will be important for the Assistant Relationship Manager to keep abreast of new legislation in relation to materials purchased.

Lead in the delivery of wider community benefits/social value.

Closing date:  20th June 2023

For the Job Description, Person Specification which sets out the full requirements of the post and to apply online, please click here https://tinyurl.com/yc5u433h

After reading the Job Description and Person Specification, if you would like to have an informal discussion about the role please contact Kath Webb on 01443 864721 or email: webbk@caerphilly.gov.uk

Applications may be submitted in Welsh.  Any application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

We are legally required to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  Successful applicants are required to provide appropriate documentation such as a birth certificate, passport or work permit in accordance with the Immigration, Asylum and Nationality Act 2006.

If you have any difficulty applying online, please contact webrecruitment@caerphilly.gov.uk for further information.

 

RHEOLWR PERTHYNAS CYNORTHWYOL PARTNER CYFLENWI

Cyflog: Gradd 10 SCP32 £38,296 – SCP35 £41,496

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Tîm Tai gyda swydd wag ar gyfer Rheolwr Cysylltiadau Cynorthwyol.

Rôl y Rheolwr Cysylltiadau Cynorthwyol yw cynorthwyo'r Rheolwr Cysylltiadau i reoli'r contract yn effeithiol, gan gymryd cyfrifoldeb llawn yn ei absenoldeb.

Bydd y Rheolwr Cysylltiadau Cynorthwyol hefyd yn gweithredu fel y rhyngwyneb rhwng y Partneriaid Cyflenwi a chydweithwyr mewnol, gan sicrhau parhad yn y cyflenwad o adnoddau er mwyn cwblhau gwaith Tai (wedi'u cynllunio ac atgyweirio) mewn modd amserol.

Bydd y ffocws ar welliant parhaus drwy sicrhau bod prosesau a gweithdrefnau'n berthnasol, gan sicrhau gwerth am arian i'r awdurdod. 

Bydd hi'n bwysig i'r Rheolwr Cysylltiadau Cynorthwyol gadw golwg ar ddeddfwriaeth newydd o ran deunyddiau sy'n cael eu prynu.

Arwain wrth ddarparu buddion i'r gymuned ehangach/gwerth cymdeithasol.

Dyddiad Cau:  20 Mehefin 2023

Am Ddisgrifiad Swydd manwl, Manyleb y Person, a chyflwyno cais ar-lein cliciwch yma https://tinyurl.com/yc5u433h

Ar ôl darllen y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb Person, os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rôl cysylltwch â Kath Webb ar 01443 864721 neu ebost: webbk@caerphilly.gov.uk

Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg.  Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Mae'n ofyniad cyfreithiol arnom i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU.  Gofynnir i ymgeiswyr llwyddiannus ddarparu dogfennau priodol megis tystysgrif geni, pasbort neu drwydded waith yn unol â Deddf Mewnfudo, Lloches a Chenedligrwydd 2006.

Os ydych yn cael unrhyw anhawster i wneud cais ar-lein, cysylltwch â webrecruitment@caerphilly.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert